Generalforsamling – 26. januar 2013

Valg af dirigent

Ib Farcinsen

 

Formandsberetning for året 2012

Allerførst vil jeg byde velkommen til alle, der er mødt op her til generalforsamlingen.

Jeg vil her i min formandsberetning prøve at ridse noget af det op, der er foregået i klubben for året 2012.

Aktiviteterne startede allerede med nytårskur hos Michael Melsen den 2. januar og dermed var året ligesom skudt i gang. Det var 5. gang Michael afholdt det lidt specielle arrangement for årstiden at tage i betragtning, men der var igen god tilslutning. Samtidig var det også sidste gang med Michael som arrangør, men en ny arrangør stod allerede i kulissen, således traditionen kan fortsætte for de såkaldte vikinger.

Aktiv havde jubilæum den 8. februar og vi havde besluttet at lave et større arrangement på Uhre Motorsportscenter, men valgte en senere dato for afholdelse, nemlig den 12. maj, da vi mente, at så var det blevet rigtig forår og nok bedre varmegrader.

Men det slog fejl, det med vejret. Den 12. maj var på ingen måder en varm forårsdag, tværtimod var det koldt og blæsende og med lidt regn. Det medførte da også, at den køretur, som var planlagt, blev afkortet med et anseeligt antal kilometer, dog blev de fleste besøg og ophold, der var planlagt på turen, dog fuldført, men alle frøs vist med anstand ved hjemkomsten.

Bortset fra vejret synes vi, at det var en hyggelig dag med en meget stor tilslutning af Aktivs medlemmer, i alt 107 deltog i arrangementet.

Lørdag den 25. februar afholdt vi for 2. gang stumpemarked i Viborg, et stumpemarked som var godt besøgt. Vi havde fuldt hus af stande, som selvfølgelig giver lidt panik om morgenen, da vi kun har fem kvarter til at få 65 – 70 stande på plads, men også samtidig få alle bilerne ud igen, inden publikum vælter ind klokken 8.
Da det var første gang, vi tog entre, kunne vi efterfølgende se, at ca. 800 potentielle købere var mødt op. Det bedste ved de 2 arrangementer, vi har holdt, er den gode respons, vi har fået efterfølgende, både fra de der havde stande, men også fra besøgende.

Jeg mødte en – ca. en måned efter stumpemarkedet -, som jeg købte en knallert af. Han vidste ikke, at jeg var involveret i arrangementet og han fortalte om et stumpemarked, der lige havde været i Viborg. Han sagde, at medlemmer inden for hans mærke, som var Yamaha, var enige om, at det var Danmarks bedste indendørs stumpemarked, fordi det kun var knallertdele, der var til salg i hallen, så det var da et klap på skulderen.

Vi er stadig som klub repræsenteret ved stumpemarkedet i Herning, men selv om vi på standen er godt besøgt af vore medlemmer, som lige kan få sig en kop kaffe, kommer også nye interesserede, som retter henvendelse og enkelte nye melder sig ind. Else Langborg er vores supersælger på standen. Stumpemarkedet som sådan er ikke noget at råbe hurra for, det gælder både den om foråret som den om efteråret.

Else og Christian Langborg–Hansen repræsenterer Aktiv på standen i Fredericia, så både lørdag og søndag tager de turen derned. Vi har begge dage lånt et hjørne i standen hos Børge Schmidt og også her drager Else folk til at indmelde sig. Så Else godt gået begge steder.

I maj holdt Kurt Märcher jo som sagt stumpemarked, desværre havde jeg for første gang ikke selv mulighed for at deltage, men på billeder derfra på vores hjemmeside kan jeg kun se tilfredse folk i livlig handel.

I juni måned var Aktiv inviteret af Cityforeningen og Englænderklubben i Herning til at deltage i et arrangement, hvor vi for Aktivs vedkommende mødtes ved Autogalleriet. Derefter kørte vi en tur i omegnen af Herning med Else og Christian som guide og videre ind til torvet, hvor vi linede vore knallerter op og blev beværtet med kaffe og rundstykker i parkeringskælderen. Efterfølgende kunne man gå rundt og besigtige de flotte biler og motorcykler, der ligeledes var med i arrangementet.

Selv om dagen var både våd og regnfuld, var der dog mange, der kom hen og besigtigede vore gamle køretøjer, ligesom der blev stillet mange spørgsmål.
Efter klokken 13.00 skulle alle typer af køretøjer forlade torvet og i kortege køre igennem gågaden og for Aktivs vedkommende sluttede vi dagen af hos Autogalleriet med øl og pølser.

Automania hed et arrangement, som Aktiv blev inviteret med til i Silkeborg den 28. august.

De fremmødte køretøjer var veteran og classic biler, motorcykler og knallerter.

Karl samlede nogle lokale knallertfolk og efter fremvisning på torvet blev der blev kørt en lang tur omkring Silkeborg, men heller ikke denne dag viste vejret sig fra den gode side.

Aktiv deltog også i broindvielsen den 14. september i Taulov, hvor de to bydele efter adskillige år igen blev forenet med en ny bro over jernbanen. Meldingen forlyder, at 10 medlemmer samt deres lokale førerhunde var mødt op til begivenheden.

Den 29. september var der supertræffinale hos Autogalleriet. Autogalleriet har hele sommeren holdt Supertræf den sidste lørdag i måneden og veteranknallert-klubben Aktiv var blevet inviteret med til finalen.

De ville lave en udstilling af små biler (Lloyd, NSU, Goggomobil etc.), så tanken med invitationen var, at der kommer veteranknallerter, som for mange var transportmidlet, før de små biler rigtig slog igennem.

Igen i efteråret var der et tilbud til Aktiv, da man hos Autogalleriet ønskede at lave en særudstilling i tre måneder udelukkende med veteranknallerter.
Da vi annoncerede det i bladet samt på vores hjemmeside, var der mange medlemmer, som tilken-degav, at de godt ville stille deres køretøjer til rådighed i den pågældende periode.

En uge efter, at køretøjerne var afleveret og Else og Christian havde lavet en opstilling af køretø-jerne, så de tog sig præsentable ud, var der den 2. december fernisering og åbning af udstillingen. Efter et par taler var Autogalleriet vært med gløgg og æbleskiver.

Hvis nogen skulle have lyst til at se udstillingen, har Christian billetter, I kan få.

Som de fleste nok har bemærket har vores hjemmeside været lukket ned. Vi havde i bestyrelsen tidligere på året snakket om at få opbygget en ny hjemmeside, vi syntes at den gamle hjemmeside var lidt vanskelig at finde rundt i, samtidig måtte den godt få lidt mere kulør. Hjemmesiden havde Christian fået ansvaret for. efter at Michael Svarre sidste år trådte ud af bestyrelsen.

Andre må have syntes det samme, for pludselig blev hjemmesiden angrebet af hackere og ikke mindre end tre gange med kort mellemrum blev hjemmesiden angrebet og brugt til at sende spam ud fra.

Hjemmesiden blev lukket ned og Christian stod nu for at få udredet, hvad der kunne bruges af det, der lå på den gamle hjemmeside, men ikke mindst at få bygget en ny hjemmeside op.

Vi ved Christian, at du har knoklet her i sommer og brugt oceaner af tid på at genskabe og opbygge en ny hjemmeside, som vi synes er blevet, som vi vil have den og det skal du have tak for. Uden din hjælp og stædighed havde vi virkelig haft et problem på området.

Ligeledes tak for de mange timer, du har brugt på at indscanne de gamle Knallertjournaler, således, at de nu ligger tilgængelig for alle Aktivs medlemmer på vores hjemmeside.

I forbindelse med hjemmesiden kan jeg sige, at der er 85 brugere pt.

Med den i Knallertjournalens vedtægter gældende opsigelse på tre måneder, opsagde bestyrelsen i Aktiv vort medlemskab at bladsamarbejdet Knallertjournalen pr. 1. oktober. Mange har nok spurgt sig selv hvorfor. For det første syntes vi ikke længere, at der var plads til vores materiale i bladet.

Redaktøren forvaltede selv, hvad hun ville sætte i bladet, og det var, som om det indsendte materiale fra os kom i sidste række eller slet ikke. Især det sidste gjorde udslaget, for at vi anså det nødvendigt selv at lave et blad, da vi på den ene side opfordrede vore medlemmer til at skrive og indsende stof til bladet, som de så forventede også kom i.

Desværre blev meget af det, vi videresendte, ikke bragt eller også blev det syltet så længe, at det var uaktuelt.

Endvidere syntes vi, at specielt en af klubberne blev forfordelt med indhold i forhold til, at materi-ale indsendt fra Aktiv ofte blev henlagt af den ene eller anden grund.

Alle klubber havde samme deadline for, hvornår materialet senest skulle være fremme som allersidste frist, og selv om vi havde overholdt det til punkt og prikke, kunne vi i blad 4 se et arrangement afholdt af en af klubberne blive bragt i bladet, selv om det var afholdt flere dage efter deadline, velvidende at vores indsendte materiale igen var henlagt.

Aktivs medlemsstørrelse udgjorde i bladsamarbejdet ca. halvdelen af de blade, der blev lavet, så vi kunne måske bare have sat hårdt mod hårdt og forlangt en bedre dækning i bladet, men da Ove Dürr Jensen igen meldte sig klar til at lave blad for os, blev vi enige om, at nu skulle det prøves med egen udgivelse – vi ved jo fra tidligere, hvad Ove står for med hensyn til kvalitetskrav omkring sådant et blad.

Det skal dog tilføjes, at selv om vore veje skilles i forhold til bladsamarbejdet, har vi dog givet et tilbud til de øvrige klubber om at de fortsat kan få deres arrangementer indrykket, både på vores hjemmeside samt i det nye blad under løbskalenderen.

Sønderjysk og vestjysk har sagt, at de gerne vil benytte sig af det, ligesom Fyns Veteranknallert Klub også har deres arrangementer liggende inde hos os.
Midtjysk har vi ikke hørt fra endnu. Så må vi se om de også vil indrykke vores løb og øvrige arrangementer.

Der har i det forgangne år været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 2 bladmøder. Derudover har bestyrelsen jo været samlet før, under og efter stumpemarkedet i Viborg og jubilæumsarrangemen-tet her i Uhre.

Af øvrige oplysninger kan jeg sige, at klubben pr. 31. december havde 481 medlemmer.

Med hensyn til løbsarrangementer i Aktiv regi har jeg ikke tal på, hvor mange af vore medlemmer der har afholdt løb, men jeg vil gerne her sige tak til de arrangører, som på bedste vis har vist netop deres område frem til glæde for os i klubben.

Nu, da det er min sidste beretning som formand, vil jeg gerne sige tak til alle i bestyrelsen for samarbejdet og det arbejde I har lagt i det. Ligeledes en tak til vore revisorer og bestyrelses-suppleanter, for at I har stillet jer til rådighed.

Der skal også lyde en tak til Ove, fordi du igen har stillet dig til rådighed som redaktør af vores nye blad – jeg ved, at det nok skal blive godt, fordi du brænder for opgaven.

Og sidst men ikke mindst vil jeg sige tak til alle vore medlemmer for den opbakning, I har givet os i den tid, jeg har siddet som formand og det gælder hermed også til jer, der her i dag er mødt op til generalforsamlingen.

 

Præsentation af årsregnskab

Kasserer Jens Erik Jensen gennemgik regnskab og budget. Godkendt uden kommentarer.

 

Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dæknig af tab i henhold til det godkendte regnskab

Overskuddet indgår i klubbens formue.

 

Indkomne forslag

Ændring af vedtægter §2 stk. 3.1 til klubben udgiver eget blad “Aktiv Knallert Forum”. Forslaget godkendt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henning Boye Christensen og Christian Langborg-Hansen blev genvalgt.
Orla Christense og Karl Forup ønskede ikke genvalg, i stedet blev Tommy B. Hansen og Torben Hielsbjerg Nielsen valgt.

 

Valg af suppleanter

Svend Post genvalgt, ny suppleant Johnny D. Jensen.

 

Valg af revisorer

Michael Svarre og Steen Jensen genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant

Leif Hansen.

 

Eventuelt

Der var en livlig debat om knallertforsikring, da det ikke længere er muligt at forsikre 3 knallerter på samme police.

Efter generalforsamlingen fortalte Peder Svantemand Nielsen om sin og konens 2 måneders tur rundt i Australien.