Generalforsamling 2010

Årets knallertmand: Per Ørum
40’er knallert: Erik Nørup
50’er knallert: Per Nørgård
60’er knallert: Bjarne Riise
70’er knallert: Bjarne Riise

 

Valg af dirigent

Leif Hansen

 

Formands beretning

Orla orienterede generalforsamlingen om baggrunden for kassererskiftet mellem Per Søegaard og Jens Erik Jensen midt i den valgte periode.

Han orienterede om bestyrelsens vurdering af stumpemarkedet i Herning – at vi vurderer, om vi ønsker at forsætte her eller finde et andet (Børge Schmidt tilbyder plads sammen med hans stand i Fredericia)

Han fortæller om Knallertjournalens store jubilæumsløb og om arbejdet omkring løbet. Det gøres klart, at Ove har trukket et kæmpe læs for at få det op at stå sammen med et lille antal tordenskjoldssoldater fra klubberne. Aktiv vil starte en ny tradition med stumpemarked i februar. Sæt kryds i kalenderen d. 26. februar.

Året sluttede desværre med en trist udmelding. Knallertjournalen udsender det sidste blad i nov. 2010. Formodentlig stopper bladsamarbejdet herefter. Vi vurderer i bestyrelsen på muligheden for at udgive vores eget blad. Mere om dette senere.

Beretningen er godkendt.

 

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Jens Erik præsenterede regnskabet og fremlagde et nyt budget for år 2011. Regnskabet er godkendt

Stumpemarked skal måske stoppes / evt. andre markeder fx Fredericia

Der budgetteres med en kontingentstigning  på 35 kr. for år 2011 på grund af vores forventede tiltag med en nyt blad.

 

Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud

Jens Erik: indgår i klubbens formue

 

Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlægger nye vedtægter.  (Henning) Vedtægtsændringer er godkendt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er
Orla Kristensen – modtager genvalg
Karl Forup – modtager genvalg
Henning Christensen – modtager genvalg
Leif Hansen – modtager ikke genvalg
Christian Langborg-Hansen opstiller og er valgt

Ingen andre på generalforsamlingen

 

Valg af suppleanter

Lars Jensen  – opstilles på generalforsamlingen – første suppleant.
Michael Melsen – modtager genvalg

Valg af 2 bilagskontrolanter

Else Langborg-Hansen – genopstiller
Jørgen Madsen – genopstiller Begge er valgt.

 

Eventuelt

Erik N: Kan man sende mere end én knallert ind til årets knallert – Ja

Benny: Fuld opbakning  til nyt blad. Gerne kontigent stigning med 50 kr., hvis nødvendigt.

Christian: Bladet kan evt. betyde, at der kommer flere medlemmer til Aktiv.

Kurt: Stand til Motorcykel messe – mange deltagere og nye medlemmer end hos Herning Stumpemarked.

Jens Erik: Aktivs stand bør være et samlingspunkt for medlemmer – dermed færre knallerter

Ib: Måske kan der sælges en annonce til bladet (fra Herning Stumpemarked)