Generalforsamling – 14. oktober 2009

Dagsorden for generalforsamlingen i vkka lørdag den 14/10 09 kl. 10.00

 

Valg af dirigent

Ove er valgt

 

Antal medlemmer i klubben

382 – heraf har 108 lavet et login på hjemmesiden.

 

Forsamlingen spørger ind til bestyrelsens holdning til løbstrøjer

Bestyrelsen anbefaler/henstiller til, at de enkelte aktiv-løbsarrangører tilbyder forreste og bagerste kører en refleksvest for at sikre, at alle ved hvem, der er forrest og bagerst. Vi vil derudover ikke blande os i løbsarrangørens arrangement.

Refleksveste kan bestilles gratis på hjemmesiden af løbsarrangøren.

Michael Melsen foreslår at en gammel løbskending tages op igen – Interval-løb

Formandsberetningen er godkendt.

 

Præsentation af årets regnskab til godkendelse

Per fremlægger regnskabet med revisionspåtegning

Der er et drift underskud i år på ca. 22.000. Dette skyldes dels engangsudgifter til medlemskort på ca. 10.000, engangsomkostninger til markedsføring på 4.800 (folder, plakater, layout). Underskud på busturen. Omkostninger til administration på ca. 6.000 i år. Dette er ca. 1500 højere end budgetteret, hvilket skyldes for sent betaling fra medlemmer.

Else + Jørgen Madsen påpeger, at regnskabsåret ifølge vedtægterne går fra 1/10 til 30/9. Der er bilag med, som går uden for regnskabs året.
Per:
Underskud på 22000
Nye medlemskort 10.000
Nanni Jensen: 4800
PBS+Software : 6000

Jens Erik Jensen foreslår en ny regnskabsopstilling til næste år. Bestyrelsen samtykker.

Michael Melsen kommenterer, at vi kan ikke drive en klub på 400 medlemmer uden at få automatiseret vores forretningsgange. Dette er ganske enkelt vigtigt at minimere arbejdet i bestyrelsen for at kunne få medlemmer til at stille op.

Regnskabet er godkendt.

 

Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Vi vurderer, at det ikke i år er nødvendigt med en forhøjelse af medlemskontigentet.

Vi vil gerne undgå den ekstra omkostning ift. at medlemmer betaler for sent og indfører derfor et rykkergebyr: 50,-

Indmeldelsesgebyr sættes op fra 25 til 30,-, hvilket afspejler de faktiske omkostning med medlemskort og startomkostninger ift. PBS.  Vi sender information ud med årsopkrævningen. Hvis der girokortet ikke er indbetalt til tiden, modtager medlemmet ikke et blad.

 

Indkomne forslag

Punkt 1:
Børge Stavensø forslår: Følsomme oplysninger, som bestyrelses / generalforsamlings beslutninger, skal ikke kunne ses af andre på aktivs hjemmeside, end medlemmer af Aktiv. Altså kun ses af dem som har en log ind. Vi er ikke interesseret i at vores naboer, kan se hvad Aktiv beslutter

Punktet tiltrækker en diskussion.
Ja-sigerne mener, at det ikke er alle, som har behov/ret til at se hvad der besluttes i bestyrelsen/generalforsamlingen.
Nej-sigerne mener, at vi har valgt en åben dialogform og at det pludselig signaleret lukkethed at flytte referaterne ind bag et login.

Bestyrelsen kommenterer, at referater er beslutningsreferater og derfor kun indeholder de vedtagne beslutninger. Det er ikke et proces-referat, hvor alle argumenter for en beslutning refereres. Desuden refereres personfølsomme sager ikke. Det vedkommer ikke det enkelte medlem, hvad der vendes ift. konkret personfølsomme sager.

Børge ønsker afstemning:
1. afstemning Ja:11,  Nej:11,   1 blank
2. afstemning ja:  10, Nej:12

Forslaget er forkastet.

Punkt 2:
Børge Stavensø forslår:
Nye medlemmer bydes velkommen med deres navn under Aktivs side i bladet. Det kunne være rart, også for andre læsere af bladet, at se hvem som melder sig under fanerne.

Forslaget er vedtaget enstemmigt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

1.    Per Ørum – ønsker ikke genvalg
2.    Kurt Oxbøll – modtager genvalg
3.    Michael Svarre – modtager genvalg
4.    Nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Keld Jensen med restperiode af et år

Forslag : Per Søgaard, Henning Christensen, Jens Erik

Afstemning giver følgende resultat:
1.    Per Søgaard: 22 (2 år)
2.    Kurt Oxbøll: 21 (2 år)
3.    Michael Svarre: 20 (2 år)
4.    Henning: 17 (1 år)
5.    Jens Erik: 10

 

Valg af suppleanter

1.    Frede Sloth – på valg – ønsker ikke genvalg
2.    John Hansen – på valg – kan ikke genvælges

Forslag:  Jens Erik, Michael Melsen, Else (ønsker ikke),
Begge er valgt.  Jens Erik er 1. suppleant

 

Valg af 2 bilagskontrollanter

1.    Jørgen Madsen – på valg
2.    Else Langborg-Hansen – på valg

Begge ønsker genvalg og er enstemmigt valgt.

 

Eventuelt

Jørgen: er jeg velkommen på en ”trilette” – Forsamlingen: ja – selvfølgelig

Ove: Præsenterer af Autogalleriet.  Se www.autogalleriet.dk

Knud Grønne: Forslag til at lave et lille ”kursus” i registrering af brugere på hjemmesiden.

Michael S: Opfordring til at få sendt materiale ind til biblioteket

Michael M: indbydelse til Nytårskur og til vinterstumpemarked.

Jens Erik: Hvem har listen over biblioteksmateriale.  Leif tager imod materiale, som medlemmer vil af med og registrerer materiale fra medlemmer. Alt digitalt
materiale lægges på hjemmesiden bag et login.

Årets knallertmand: Michael Melsen
Året 50’er knallert: Christian Langborg-Hansen, Diesella bagskubber
Året 60’er knallert: Michael Svarre, SCO 3 gear
Året 70’er knallert : Jan Juul Jensen, Kreidler Florett