Bestyrelsesmøde – 25. august 2009

Sted: Orla Kristensen, Viborg

Deltagere: Orla K, Karl Forup, Per Ørum, Leif Hansen, Kurt Oxbøll, Michael Svarre (referant)

Afbud: Ingen

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt.

Gennemgang af situationen efter at Keld er fratrådt, hjemmeside, medlemskort mv. Jeg vil gerne have en grundig orientering om hvem der laver hvad via computer i bestyrelsen, samt hvordan tingene fungerer rent praktisk således jeg er 100 % opdateret til at tage over indtil generalforsamlingen.

Orla orienterede om, at 1. suppleant Frede Sloth blev indkaldt, men kunne ikke komme til bestyrelsesmødet.

Orla har forespurgt vedr. bestyrelsens arbejdsfordeling ift. IT siden. Michael har fremlagt en opgaveliste og ansvarsfordeling. Det er aftalt, at Michael varetager opgaverne indtil generalforsamlingen.

 

Medlemstal, restancer mv.

Tilvækst i antal medlemmer på 11 medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde. 3 medlemmer skylder kontingent, som vi rykker for. Vi er nu 98 brugere på hjemmesiden.

 

Bladsamarbejde

Formand og lokalredaktøren deltager i bladmødet i november

 

Stumpemarked

Karl har bestilt 7 billetter. Følgende tager en knallert med:

Christian – Diesella, Ivan – Puch, Per – Skylon, Steen – HF????

Orla tager rundstykker med, Alle tager kaffe med.

Per tager brochurer med + Dok. Nielsen. Michael sørger for indmeldelsesblanketter.

 

Generalforsamling

14. november kl. 10-13 ved Michael Melsen

Karl har arrangeret smørrebrød.

Tilmelding til Karl på 23281660 senest 3 dage før

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.

Dagsorden/og evt. stemmesedler klargøres af Orla

På valg:

Per – modtager ikke genvalg

Kurt – modtager genvalg

Michael – modtager genvalg

(Keld)

Suppleanter vælges for et år ad gangen

Revisor vælges for et år ad gangen

Bestyrelsen mødes kl. 9 og sætter borde op.

 

Klubtøj

Vi tilbyder medlemmer at få 2 refleksveste ved arrangementer til for og bagtrop. De kan bestilles på samme måde som arrangørtrøjerne.

Kun et sæt arrangører trøjer/veste pr. år.

 

Bustur

24/10 kl.

Opsamlingssteder: Spjald, Herning, Sunds, Viborg, Silkeborg – Horsensvej

Steder: Østjyllandsveteranbilsamling i Løsning, Horsens industrimuseum, Cafe Gaslight frokost

Tilmelding til Per på 97

Betaling til Orla.

 

Næste møde

Aftales på generalforsamling.

 

Eventuelt

Årets knallertmand blev diskuteret og valgt.

Karl arrangerer trøjer til årets… konkurrencer

 

Autogalleri

Vi har drøftet det, men vi har ikke truffet en beslutning om at gå ind i det.

 

Kasserer-tjansen

Per laver en liste over opgaver til den fremtidige kasserer og står klar med en opstartshjælp.