Bestyrelsesmøde – 22. maj 2017

Sted: Gl Vejlevej 34 7400 Herning

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen.

Gæst: Ove Durr

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017

Britta gennemgik budgetet for 2017 det ser fint ud.

Medlemstallet er 600

Foreningscentralen (Nye medlemmer)

Tommy kontakter foreningscentralen for at undersøge muligheden for at udsende giro indbetalingskort hver 14 dag, og hvad merprisen bliver for denne service, idet der pt går for lang tid inden nye medlemmer modtager indbetalingskort, og dette kan koste medlemmer.

Stumpemarked i Herning Opfølgning

Fin gennemførelse af stumpemarkedet. Vi er blevet spurgt, om vi vil deltage igen 11. november 2017, og dette takker vi ja til.

Status på 25 års Jubilæum

Medlemmer af den første bestyrelse i Vkka er inviteret til at deltage i jubilæet

Ny tilmeldingsfrist er sat til 2. juni 2017, Materiale vedrørende knallert udstillingen i Herning Centret er sendt til Centerchefen Lars undersøger muligheden for 2 hjælpere til servering Lars bestiller morgenbrød, kaffe, engangsservice, kage til eftemiddagskaffe Kurt sørger for drikkevarer.

Ove kontakter diverse medier for dækning af jubilæumsdagen eventuelt for at møde op i Herning Centret. Kørsel af servicevogn undersøges.

Hjemmesiden – Mailadresser i klubben

Mail adressen på kasseren er ændret.

Knallertforum

Bladet er sendt i trykken og er på 40 sider med indlagt plakat Ove har skaffet et pænt udvalg af billeder til senere brug.

Evt.

Britta undersøger muligheden for anden leverandør af klubtøj.

Næste møde

7 juni kl 19.00 hos Tommy Fredbovej 23 Sunds