Bestyrelsesmøde – 15. november 2012

Dato: 15. 11. 2012.
Sted: Lars Jensen  –  Viborg.
Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen.
Fraværende: Henning Boye
Referent: Orla

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 

Gennemgang af forløbet ved opsigelse af medlemskabet af Knallertjournalen

Al korrespondance, både breve og mail var rundsendt løbende, så alle var orienteret om forløbet.

Der var enighed om, at lave endnu en skrivelse, primært omhandlende § 10.1. i vedtægterne for Knallertjournalen.

 

Gennemgang af klubbens økonomi v/ Jens Erik, status af medlemmer

Jens Erik fremlagde regnskabet og det ser fint ud (rigtig fint).

Der er nu 484 medlemmer i klubben, incl. 12 gæstemedlemmer.

Det er en tilgang på 65 nye medlemmer i år.

 

Redaktion v/Kurt. Evt. indkommet stof til det nye blad

Der indkommet lidt stof, ligeledes findes lidt på lager.

 

Hjemmeside v/Christian, samt status vedrørende udstilling af knallerter i Autogalleriet

Hjemmesiden kører og i øjeblikket med lidt julestemning.

Der er 80 brugere med lock ind.

Christian skriver lidt til hjemmesiden om en epoke der slutter.

Der er 56 enheder inklusiv 5 motorer tilmeldt udstillingen i Autogalleriet, ejere af køretøjer der skal udstilles møder op med deres køretøjer lørdag den 24. november, officiel åbning den 2. december, udstillingen varer 3 måneder frem.

Gorm Albrektsen laver pr. materialet til udstillingen.

 

Tilrettelægning af generalforsamling og stumpemarked i Viborg

Jens Erik skaffer kaffe, rundstykker, smør, pålæg, engangsbestik mv. til generalforsamlingen i januar.

Mangfoldiggørelse af tryksager, såsom dagsorden og vedtægter gøres af Henning.

Dagsorden skrives af Orla og mailes til Henning.

Orla skaffer stemmesedler.

Årets knallertmand er fundet, men indtil videre hemmelig, Lars sørger for påsyning.

Orla laver vedtægtsændring på bestyrelsens vegne (navnet på det nye blad).

Mødetid for bestyrelsen til generalforsamling er klokken 09.00.

Kurt kontakter foredragsholderen.

Til stumpemarked i Viborg sørger Karl for parkeringsvagter som selvfølgelig får fri entre.

Jens Erik og Orla står for opmåling af standene.

Else klarer kaffe og kage.

Lars tager kontakt til Lone og Niels Erik og Pia for at høre dem om muligheden for at de vil stå for tilberedning af pølse.

Orla sørger for karton til skilte af diverse art.

Lars og Benny tager sig af anskaffelse af borde og stole.

Vagten fredag eftermiddag før stumpemarked klares af Lars og Orla.

Kurt skaffer store koste.

Jens Erik kontakter Finn Bach for nærmere adresse.

Mødetid for bestyrelsen fredag før stumpemarked for opstilling aftales senere.

2.5. Status af klubbens salgsartikler, lagerbeholdning mv. v/Lars.

Lars gennemgik de forskellige salgsartikler som er på lager og der er indtil videre nok at sælge ud af.

Klubbens salgsartikler fremgår også af klubbens regnskab.

Klubbens grønne folder skal revideres på bagsiden, hvor ny tekst skal indgå, Christian vil sørge for ny tekst til overklæbning og Lars vil løbende få udskiftet teksten på de foldere han har på lager inden uddeling.

 

Eventuelt

Jule/nytårshilsen til medlemmer. (Orla skriver).