Bestyrelsesmøde – 14. august 2017

Sted: Stengaardsvej 1 Lem St.

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017

Regnskab og budget for 2018 fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

Medlemstallet er nu på 616

Medlemmer, som har været i restance med kontingent betalingen siden januar, vil nu blive slettet. Inden da sendes en liste på de medlemmer som slettes til Nanni for at spærre deres adgang til hjemmesiden.

Foreningscentralen (Nye medlemmer)

Den indgåede aftale om udsendelse af kontingent opkrævning 2 gange pr måned, virker nu.

Status på 25 års Jubilæum

Jubilæet var en fantastisk dag. Alle tilbagemeldinger har været positive, tak til  medlemmerne for den store opbakning til arangementet.

Uddeling af opgaver  i forbindelse med vinterarrangementer

Der er arrangeret åbent hus hos Moped Speed lørdag d 28. oktober 2017

Udstilling af ca 30 knallerter i MCH Messecenter først i november

Klubaften i Uhre 14. december 2017 med gløg og æbleskiver. Der arbejdes videre med et emne til aftenens forløb.

Alle undersøger mulige emner.

Næste møde

9. oktober 2017 kl.19.00 hos Søren Olsen Holstebrovej 2 Spjald