Bestyrelsesmøde – 12. februar 2018

Sted: Gl. Vejlevej 34, 7400 Herning

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen

Afbud: Tage Jespersen

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018

599 Medlemmer

Økonomi stumpemarkedet Aars 2018

Indtægter 72.607,00 Udgifter 32.408,95 Overskud 40.198,05

 

Knallertjournalen / hjemmeside

Materiale til bladet sendes til Ove, idet bladet forventes færdigt i den kommende weekend.

Skemaet med knallertkendere revideres og lægges ud på hjemmesiden. Ligeledes oprettes der link til vores klubtøj.

Stadepladser til trailer på stumpemarkedet i MCH meddeles på hjemmesiden

 

Konstituering / fordeling af opgaver

Bestyrelsens konstituering er uændret

 

Stumpemarked i Års

Ca. 817 besøgende 77 stadepladser.

Hallen bestilles igen til 2019.

 

Stumpemarked i Herning. Udstilling/knallertløb

7. april 2018 arrangerer vi udstilling som tidligere år af ca 30 knallerter Tage og Jan er sat på opgaven til at kontakte de personer, som er villige til at stille deres knallerter til rådighed på udstillingen. I samme forbindelse arbejder vi med at arrangere en knallerttur rundt på cykelstierne i Herning med start og slut ved MCH.

MCH har tilbudt os stadepladser med en trailer på 500 kg til 350,00 kr

 

Vinterarrangementer

Foredrag ved familien Henneberg Viborg omkring deres deltagelse i kørsel på saltsletten i bonneville  som handler om hastighedsrekorder på motorcykel hvilket har fundet sted siden 1914.

Sted: Handels og ingeniørhøjskolens lokaler i Birk Centerpark 15 7400 Herning.

Vi har modtaget en pris for arrangementet. Kurt kontakter Henneberg med accept på prisen.

Benny Andersen Herning er tovholder på arangementet.

Datoen for dette er endnu ikke fastlagt, men meldes ud senere.

 

Evt. kommende arrangementer

Der arbejdes stadig på at arrangere en udflugt til WW museet i Ulfborg d. 9. eller 16. juni 2018 Britta arbejder videre med sagen.

 

Næste møde

5. april 2018 hos Bo Jensen Dalvej 16 Skjern