Bestyrelsesmøde – 10. maj 2010

Sted: Leif Hansen
Deltagere: Leif, Karl, Michael, Orla, Kurt, Jens Erik, Henning
Afbud: Ingen
Referent: Henning

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger – godkendt

 

Gennemgang af medlemssystemet, afgang/tilgang af medlemmer

Klubben har  siden 1.1.2010 haft en tilgang af medlemmer på 21, i samme periode har  der desværre også været en afgang på 26. Afgangen skyldes hovedsagelig  ikke betalt kontingent. Det betyder at vi pr dags dato er 383 medlemmer.  Bestyrelsen har evalueret effekten af, at klubben ikke længere sender  rykkere ud, til de medlemmer som ikke får betalt til tiden. Bestyrelsen  finder det nye tiltag ok, da klubben ikke har mistet flere medlemmer end  normal, faktisk lidt færre og samtidig sparet en del penge på portoudgifter.

 

Gennemgang af klubbens økonomi samt bankforbindelse.

Bank skiftet og det nye regnskabssystem er nu på plads. Jens Erik gennemgik klubbens økonomi, som ser  sund og overskuelig ud. Godt arbejde.

 

Redaktion

Der sendes  ikke altid den ønskede mængde materiale. Bestyrelsen opfordrer til, at  alle vil imødekomme dette ønske, så vi kan bevare et klub blad med  medlemmernes historier.

 

Arkiv

Bestyrelsen  påtænker, at udbygge biblioteket på hjemmesiden markant.  Bestyrelses-medlemmerne prøver, at finde elektronisk materiale til næste møde. I samme forbindelse vil vi gerne hører fra medlemmer, der ligger  inden med elektroniske data såsom reservedelskataloger, brochure, mm.

 

Status på stumpemarkedet i Herning

Klubbens stand  var godt besøgt af medlemmerne og dagen gav da også lidt nye medlemmer.         Karl bestiller den samme stand til efteråret og undersøger, hvad  det koster at få strøm på standen.

 

Ideer, fornyelse/ kommende tiltag

Der arbejdes  på, at afholde et par foredragsaftner i vinter halvåret. Jens Erik har  nogle gode ideer til emner og Kurt undersøger, hvad der findes af  lokaler.

Bestyrelsen mener, at der er belæg for at  afholde et indendørs stumpemarked i vinterhalvåret. Dette er set ud fra,  at vi ikke synes, at udbuddet i Herning er så godt mere og tror på, at  det skyldes den relative høje pris for stadepladserne. Der er derfor  nedsat en arbejdsgruppe (Orla, Karl, Leif og Henning), som skal arbejde  videre med ideen. Alle kigger efter mulige faciliteter. Orla indkalder  til første møde sidst i juni.

 

Orientering  om forberedelserne til Knallert Journalens jubilæumsløb

Forberedelserne går planmæssigt, men der  opfordres til, at prikke til medlemmerne, så deltagelsen kan blive så  høj som mulig.

 

Eventuel

Generalforsamlingen bliver afholdt den 16. oktober kl. 10.00. Sted offentliggøres senere.

 

Næste møde

Næste møde afholdes den 30. august kl. 17.30 hos Henning